Hãy hợp lý, sản xuất hơn nữa

TARITRAL®

TARITRAL® hỗ trợ sự thay đổi sinh lý gắn với giai đoạn cắt bỏ sữa tiết ra khi cai sữa hoặc giai đoạn làm khô. TARITRAL® được sử dụng vào ngày khô sau khi kích thích vắt sữa cuối cùng (vắt sữa, cho ăn). Nó đi kèm với sự thay đổi hooc môn của giai đoạn này và giúp bảo vệ sự toàn vẹn của vú như chu kỳ sữa. TARITRAL® dành cho lợn nái và bò sữa : bò, dê và thỏ.